Apa Itu Tema

Tema merupakan ide atau gagasan yang mendasari cerita atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang menjiwai cerita.

Mari kita simak pembahasan berikut ini ya.

Teks fiksi merupakan sebuah karangan yang berasal dari ide atau gagasan yang berisi kisah-kisah yang tidak sebenarnya (khayalan atau fiktif). Cerita fiksi bersifat rekaan dan merupakan hasil imajinasi penulisnya.

Unsur-unsur teks fiksi sebagai berikut.

  1.  Tema merupakan ide atau gagasan yang mendasari cerita atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang menjiwai cerita.
  2.  Plot atau alur cerita merupakan jalan cerita yang dibuat oleh pengarang dalam menjalin kejadian secara beruntun dengan memerhatikan sebab-akibat sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat.
  3.  Latar atau setting merupakan penggambaran tempat, suasana, dan waktu terjadinya peristiwa yang ada dalam cerita.
  4.  Sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita tersebut, baik sebagai orang pertama (pelaku), orang kedua, atau orang ketiga (pengamat cerita).
  5.  Tokoh merupakan pelaku yang berperan dalam cerita.
  6.  Penokohan atau perwatakan merupakan pengenalan watak/karakter dari tiap-tiap pelaku yang akan memudahkan pembaca dalam memahami isi cerita.
  7.  Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita.

Dengan demikian, tema merupakan ide atau gagasan yang mendasari cerita atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang menjiwai cerita.

Lihat Juga :   Bagaimana Upaya Penyampaian Kritik Dalam Diskusi